Regulamin sklepu internetowego serwisekspresow4you.pl

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Biuro Obsługi Klienta – Biuro Obsługi, które udziela Klientom informacji w zakresie
prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu,
Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w Dni Robocze, w godzinach wskazanych w Sklepie
Internetowym w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem email, za pośrednictwem chatu w Sklepie Internetowym oraz formularza kontaktowego w
Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta –
opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
1.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
w ramach Sklepu.
1.3. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną
dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
1.4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
1.5. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych
przez Sklep Internetowy.
1.6. Sklep internetowy/Sklep – platforma umożliwiająca przeglądanie towarów oraz składanie
Zamówień przez Klienta, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze
sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym:
www.serwisekspresow4you.pl
1.7. Sprzedawca – Kawa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, NIP
5272746785, KRS 0000579458 , REGON 362700168, Water4 you Sp.z o.o. Adres ul.
Bieżuńska 1 lok 6, 03-578 Warszawa internetowy:biuro@serwisekspresow4you.pl , tel. 535
51 39 95, 572 49 48 46(opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego
operatora).
1.8. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski
legalnie.
1.9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy firmą Wqater4you Sp.z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem
serwisu internetowego Sklepu.
1.10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
1.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia
Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na
odległość, określające Towary i ich ilość, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy
Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy
Sprzedaży.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
Z komentarzem [H1]:
adresem www.serwisekspresow4you.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.kawabiuro.pl, prowadzony jest przez
Kawa sp. z o.o.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach
sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach
Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań
technicznych:
a.) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
b.) FireFox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
c.) Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
d.) Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
e.) Opera w wersji 26 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie
uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do
Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Water4you sp. z o.o. zastrzega sobie
możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób,
które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym
powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kawabiuro.pl
oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego
ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Kawa sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego,
jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu
Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta
Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne
lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Water4you sp. z o.o. za
zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Water4you Sp. z o.o.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie
może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Water4you sp. z o.o.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
Water4you sp. z o.o.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY


4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich
opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy
wejść na stronę internetową www.kawabiuro.pl, dokonać wyboru towarów oraz ich ilości,
podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty
oraz informacje dostępne na stronie.
4.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do
koszyka.
4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź
zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie
wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami
oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich
niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów
dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,
podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku
„Potwierdź zamówienie”.
4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Water4you
sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną
“[Imię] Twoje zamówienie nr [numer zamówienia] zostało przyjęte”, zawierającą ostateczne
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kawabiuro.pl
oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych
Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

V. DOSTAWA

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się
pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem: kuriera DHL, Poczty
Polskiej, Paczkomatów Inpost. Istnieje również możliwość odbioru osobistego. koszty
dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez
Klienta Zamówienia, chyba że umówiono inaczej powiadamiając Klienta.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym
podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki),
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) gotówką przy odbiorze
b) przelewem na numer konta bankowego PL 84 1160 2202 0000 0005 2959 5527
BIC/SWIFT BREXPLWMBK,
c) płatnością w systemie PayU oraz Przelewy24
d) płatność kartą kredytową (Visa, Mastercard) – płatności są obsługiwane przez systemy:
PayU,
Przelewy24 (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul.
Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,
NIP 7792369887, Regon 301345068)
Karta kredytowa zostaje obciążana przed wysyłką towaru.
e) płatność Twisto
f) kredyt kupiecki (faktura z terminem płatności) – forma płatności dla firm i instytucji. Tę
formę zapłaty należy wcześniej uzgodnić z obsługą sklepu.

VII. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Klient może zrezygnować z zamówienia, kontaktując się z Obsługą Klienta lub
samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego (dotyczy Klientów
zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).
7.2. W przypadku anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją
Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został
użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie
Internetowym kawabiuro.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania
przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych pkt. 7.6 poniżej.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w
posiadanie rzeczy,
w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w
posiadanie ostatniej z rzeczy,
w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w
posiadanie ostatniej partii lub części.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
7.4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy
(stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta):
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
7.5. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować
Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą, faksem lub drogą elektroniczną).
7.6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane
od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca
został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca
może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu
dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
7.7. Klient może samodzielnie odesłać produkt i ponieść koszty jego bezpośredniego
odesłania (zwrotu) do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy. Ponadto jeżeli
Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Klient ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i
funkcjonowania.
7.8. Klient dokonujący zakupu produktu głównego w zestawie z innym produktem zawiera
umowę sprzedaży w sposób kompleksowy i nie przewiduje się możliwości jej częściowego
utrzymania w przypadku wykonania przez Klienta prawa odstąpienia co do części tej umowy.
Klient może odstąpić od umowy jedynie w całości. W przypadku odstąpienia od umowy
sprzedaży produktu zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały
zestaw. Odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży powoduje również odstąpienie od
umów mających charakter dodatkowy wobec umowy sprzedaży (np. przedmioty dołączone do
głównego produktu w ramach gratisu).
7.9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki
został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.10. Klient, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy,
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić
przedmiot zamówienia przekazując lub odsyłając go na adres siedziby Sprzedawcy (wskazany
w pkt. 1.7. niniejszego Regulaminu).
7.11. Uprawnienia i obowiązki określone w rozdziale VII pkt 7.3-7.10 Regulaminu
przysługują wyłącznie Klientom posiadającym status Konsumenta, dokonującym zakupu
produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o
prawach konsumenta.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1. Water4you sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem
w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie
określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i
kolejnych Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@serwisekspresow4you.pl
Water4you sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
8.3. Water4you sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność
z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie
gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać
swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego
adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. Water4you sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje
się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Mogą Państwo w każdym czasie powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub
przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z
funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:
biuro@serwisekspresow4you.pl

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

10.1. Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter
dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy
sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej
Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim
inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów
między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym
możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji, dochodzenia 93 roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej
oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

XI. Postanowienia końcowe

11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Water4you sp. z o.o. a
Klientem, który jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Water4you sp. z o.o. a
Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na
naszą siedzibę.
11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i
postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepis

Shopping Cart