Mikołaja Kopernika 18, 05-091 Ząbki        572 494 846       biuro@serwisekspresow4you.pl
  Mikołaja Kopernika 18, 05-091 Ząbki        572 494 846
  biuro@serwisekspresow4you.pl

Regulamin Serwisu Ekspresów 4you

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych w zakresie napraw ekspresów do kawy domowych, biurowych i gastronomicznych przez Water4you Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie , ul. Bieżuńska 1/6 – Serwis  Ekspresów 4you oraz transportu ekspresów z miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę do siedziby Water4you oraz z siedziby Water4you do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę.

2. Zleceniodawcą zwanym również dalej Klientem, jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania usługi w postaci diagnostyki lub/i naprawy serwisowej z możliwością dodatkowo płatnej usług transportu sprzętu.

3. Przekazanie sprzętu do Serwisu  Ekspresów 4you oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie przez Klienta osobiście lub odebranie przez technika Serwisu Ekspresów 4you kompletnego urządzenia do serwisu znajdującego się w Ząbkach ul. Kopernika 18 zwanej dalej: Serwisem Ekspresów 4you . Z myślą o bezpieczeństwie w transporcie, odbieramy ekspres i zabezpieczamy go na czas transportu. 

5. Dostarczając samodzielnie sprzęt do Serwisu Ekspresów 4you , Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe. Za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu, Serwis  Ekspresów 4you nie odpowiada.

6. Usługa transportu sprzętu do serwisu oraz jego zwrot jest bezpłatny .

7. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia Serwisowi Ekspresów 4you danych osobowych Zleceniodawcy zawartych  w potwierdzeniu przyjęcia. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis Ekspresó 4 you podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

8. Klient powinien dokładnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności jej powstania w zgłoszeniu do naprawy.

9. Serwis  Ekspresów 4you dokona  diagnostyki i poda  koszty naprawy urządzenia. Diagnostyka oraz wycena jest bezpłatna . W przypadku rezygnacji z wykonania usługi Klient nie ponosi kosztów. 

10. Serwis Ekspresów 4you diagnozuje dostarczony sprzęt pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta.

11. W przypadku wykrycia dodatkowych nieprawidłowości (usterek) podczas dokonywanej ekspertyzy lub przewidywanych usterek, które mogą wymagać konieczności dodatkowej naprawy w nieodległym czasie Klient otrzyma kosztorys (wycenę) dodatkowej usługi, profilaktyki.

12. Wycena, o której mowa w  Regulaminie  przedstawiana jest w formie kontaktu telefonicznego na numer Klienta  podany w zgłoszeniu . Akceptacja wyceny winna nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyceny. Brak akceptacji, oznaczać będzie rezygnację z usługi naprawy, co wiązać się będzie z koniecznością niezwłocznego odbioru ekspresu z Serwisu Ekspresów 4you.

13. Klient zobligowany jest do odbioru sprzętu z serwisu w terminie 14 dni od daty pierwszego wezwania do odbioru. Nie odebranie w tym terminie sprzętu, będzie powodowało naliczanie opłaty za depozyt w wysokości 10zł netto za każdy dzień zwłoki. Opłata ta będzie naliczana przez kolejnych 30 dni, (w tym terminie zwyczajowo serwis powiadamia telefonicznie na nr telefonu podany podczas wypisywania zgłoszenia serwisowego 3-krotnie). Nieodebranie sprzętu przez Klienta, po tym terminie, oznacza że Klient z własnej woli zbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego, własność sprzętu przechodzi na Water4you Sp.z o.o. ,który obejmuje go w posiadanie. Jednocześnie klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonanej naprawy i magazynowania

14. Czasy napraw wynosi do 14 dni od dnia dostarczenia ekspresu do Serwisu Ekspresów 4you , chyba, że został ustalony z Klientem inny termin naprawy. Czas naprawy może zostać skorygowany o czas niezbędny na sprowadzenie ewentualnych części zamiennych.

15. Serwis Ekspresów 4you zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy w przypadku braku możliwości naprawy lub braku części zamiennych po wcześniejszym kontakcie i poinformowaniu Klientem o zaistniałej sytuacji .

16. Na wymienione części serwis udziela 6-m-cy gwarancji . Usterka zostanie zakwalifikowana jako gwarancyjna dopiero po przeprowadzeniu ponownej diagnostyki 

17. Okres gwarancji jest liczony od momentu odebrania sprzętu przez Klienta.

18. Warunkiem uwzględnienia usługi jako gwarancyjna jest okazanie przez Klienta dowodu zakupu usługi.

19. W przypadku konieczności interwencji gwarancyjnej na wykonaną przez nas usługę, dokonamy jej ponownie – bezpłatnie.

20. Klient zgadza się na przekazywanie informacji o statusie naprawy ekspresu drogą SMS lub poprzez kontakt telefoniczny na podany podczas zgłaszania naprawy ekspresu numer telefonu.

21. Klient odbierając ekspres z punktu serwisowego lub od technika  jest zobowiązany do sprawdzenia jego stanu wizualnego. Podpisując protokół odbioru Klient potwierdza stan wizualny ekspresu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

Shopping Cart